Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PLNĚNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

Obchodní společností Dream PRO, s. r. o.

se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5 identifikační číslo: 2426ř951

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198981

pro půjčovnu nábytku a vybavení prostřednictvím on-line půjčovny umístěné na internetové adrese

www.dreamrent.cz.

 

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření nájemní smlouvy.

1.4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní půjčovny) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel (čl.8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PLNĚNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

2.1. Totožnost a kontaktní údaje pronajímatele / správce osobních údajů

2.1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Dream PRO, s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5, IČ: 24265951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198981

2.1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Klíšská 1687/21, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika. Adresa elektronické pošty pujcovna@dreampro.cz. Telefon +420 601 595 901.

2.1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení“).

2.3. Účel zpracování osobních údajů

2.3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

2.3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

2.4. Doba uložení osobních údajů

2.4.1. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

2.5. Další příjemci osobních údajů

2.5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující marketingové služby pro správce, osoby zajišťující provoz marketingových platforem a osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů).

2.5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti SendGrid, Inc., se sídlem 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnosti jsou certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

 

3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

3.1. Nájemce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo nájemce. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely zasílání obchodních sdělení plní pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3.2. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky pronajímatele z nájemní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V Ústí nad Labem dne 1.1.2023

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dne 1.1.2023